Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania na stavbu "Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice".

Vyvesené: 11.04.2023

Zvesené: 26.04.2023