Rozhodnutie MK/A/2024/07754-07/I/FOD- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o dodatočnom  povolení zmeny stavby s názvom: „Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice“ na pozemku  parcelné číslo 798, 797/4, 794/1, 772, 1503 v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 25.4.2024

Zvesené: 10.5.2024