Oznámenie MK/A/2024/09176-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoislavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa, oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou na stavbu "Záhradná chatka a sklad náradia" , parc. č. 6954/818, 6954/819, k.ú. Severné Mesto.

Vyvesené: 05.04.2024

Zvesené: 22.04.2024