Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou MK/A/2021/01644-43/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa  oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou s názvom "Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice" na pozemkoch KN-C par.číslo 798,796/6,797/4,794/1,772,1503 v k.ú.Čermeľ.

Vyvesené: 28.9.2021

Zvesené: 13.10.2021