Dražobná vyhláška

Čas a miesto konania dražby:

19.4.2016 o 10:00 hod. na Exekútorskom úrade Michalovce, ul. Kpt. Nálepku 22

Predmet dražby:

1. Spoluvlastnícky podiel 1/2 nehnuteľností vedených na LV č. 12532 kat. úz. Severné Mesto a to: Stavby dom. súp. č.  2794 na p. č. 5656/5

2. Spoluvlastnícky podiel 1/6 nehnuteľností vedených na LV. č. 10163 kat. úz. Severné Mesto a to: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape

Zastavané plochy p.č. 5656/3 vo výmere 280 m2

Zastavané plochy p.č. 5656/5 vo výmere 141 m2

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu 1/12 a 1/6 nehnuteľností určená znaleckým posudkom: 22 530,88 eur

Najnižšie podanie v súlade s ust. § 145 Ex. por.:  11 265,44 eur

Dražobná zábezpeka: 5 632,72 eur.

 

Viac informácií nájdete v prílohe