Detské športové hry Alpinka 2016

V nedeľu, 25.9.2016 sme pre Vás opäť pripravili deň plný zábavy. Tešiť sa môžete na olympiádu rodín s deťmi spolu s ujom Ľubom, na spevácke vystúpenie Anny Gaja a show street workout v podaní Simony Mátéovej, ktorá získala 3. miesto na MS. Celý deň máme pre vás pripravený zaujímavý program. Príďte sa s nami zabaviť.

Jesenná zbierka šatstva a školských potrieb

V mesiaci október 2016 organizuje Mestská časť Košice - Sever užitočnú zbierku, na ktorej môžete darovať iným ľuďom oblečenie (dámske, pánske, detské) školské potreby, posteľnú bielizeň a uteráky.

Nepotrebné veci uvedené vyššie môžete prísť darovať osobne v dňoch od 03.10. do 06.10.2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00. hod. (na odd. soc. vecí, budova MÚ - amfiteáter, Festivalové námestie 2)

Mestská časť zároveň prosí o to, aby darcovia priniesli veci v zabalených igelitových vreciach resp. taškách.

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Pracovná príležitosť

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sa naša mestská časť pravidelne zapája do aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej služby, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu prácepodľa § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

V rámci aktivácie ponúkame pracovnú príležitosť pre:

• opatrovateľa - opatrovateľku v teréne (poskytovanie základných úkonov v rámci opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta)

• pracuje sa spravidla 20 hodín týždenne

Detské športové hry Alpinka 2016

V nedeľu, 25.9.2016 sme pre Vás opäť pripravili deň plný zábavy. Tešiť sa môžete na olympiádu rodín s deťmi spolu s ujom Ľubom, na spevácke vystúpenie Anny Gaja a show street workout v podaní Simony Mátéovej, ktorá získala 3. miesto na MS. Celý deň máme pre vás pripravený zaujímavý program. Príďte sa s nami zabaviť.

Stránky

VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

      V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.
    
 
Vyvesené dňa: 23.9.2016
 
Zvesené dňa: 10.10.2016
 
Účinné od: 10.10.2016

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Michal Juhás, nar. 1978

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

21.09.2016 trvalý pobyt občanovi:

                                                                        Ľubomír Kapitančík, nar. 16.08.1966

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

 

Stránky