Oznámenie o zámere Mestskej časti Košice-Sever prenajať nehnuteľný majetok

                                                           Oznámenie

o zámere Mestskej časti Košice – Sever prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Mestskej časti Košice – Sever a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
 
V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sever schválilo uznesením č. 155/2016, bod 2,
písm. a) spôsob prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti prenájmom z dôvodu
osobitného zreteľa.
 
Prenajímateľ: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice
 
1.

Odstránenie poruchy

Dňa 17.02.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach B. Nemcovej a Hroncovej. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Do pozornosti tínedžerom, aj tým skôr narodeným

V spolupráci s našou mestskou časťou pripravuje divadlo MOMOLAND o.z. „Divadelné predstavenia“ so zameraním na pomoc deťom a mládeži, kde sa na oboch stranách stretnú deti.Cieľom divadla je aktívne rozvíjať herecký talent u detí, mladých ľudí, ale aj seniorov, v snahe ponúknuť im možnosť užívať si krásu divadelného umenia. MOMOLAND o.z. plánuje predstavenia odohrať v detských domovoch, krízových centrách a iných zariadeniach, zameraných na pomoc deťom a mládeži.

ZRUŠENIE OPATRENÍ - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potrevinová správa (RVPS) Košice-mesto, dňa 6.2.2017 zrušila OPATRENIA prijaté k zisteniu a potvrdeniu vtáčej chrípky. vydané RVPS Košice-mesto č.k.20173/120/3  dňa  4.1.2017.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Ivan Slobodník, nar. 1981

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Štefan Zsigray, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 16.02.2017 do 03.03.2017.

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

16.02.2017 trvalý pobyt občanovi:

                                                                               Stanislav Škerlík, nar. 24.08.1980

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

 

Stránky