Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Vencová

Oznamujeme občanom, že dňa 22. februára 2016 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Vencová od č.3 po č.37 nepárne.

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Letná

Oznamujeme občanom, že dňa 17.02.2016 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Letná č. 1,5,7 a garáže oproti ul. Letná č.5,7.

POZOR - JARNÝ TÁBOR ZRUŠENÝ

Je nám ľúto, ale tento rok sa jarný tábor ruší z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Dúfame, že pri ďalších akciách bude väčší záujem a už teraz sa na vás tešíme.

Stránky

Doručenie verejnou vyhláškou

Upovedomujeme o vydaní rozhodnutia Okresným úradom Košice-okolie, čislo OU-KS-OVVS-2016/000593, zo dňa 08.01.2016, o zmene priezviska detí účastnikovi konania: Abdelhalim EL MEDKOURI, naposledy bytom Gerlachovská 25, Košice, súčasnosti na neznámom mieste.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Dňa 28.12.2015 Colný úrad Košice vydal daňovú exekučnú výzvu č. 1812075/2015 adresovanú fyzickej osobe Rudolf Macho, Kisdyho 179/19, 040 01 Košice, dátum narodenia 01.10.1959

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet dražby: pozemok reigstra C KN parc. č. 1624/341, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16m2, katastrálne územie Grunt, okres Košice II, obec Košice - sídlisko KVP, zapísaný na liste vlastníctva č. 965

Stránky