Zimná údržba - operačný plán ZÚ mesta Košice

Dispečing referátu dopravy                         055/ 6419 736                    0903 602 383

                                                                             16 126

KOSIT a.s., Dispečing                                   055/ 727 07 81                   0907 548 620

Dispečing DPMK a.s.                                    055/ 622 59 25                   0905 647 588

Operačné pracovisko Mestskej polície        159

HaZZ stála služba                                          055/ 727 02 00

 150

 

 

Zimná údržba - operačný plán ZÚ mesta Košice

Dispečing referátu dopravy                         055/ 6419 736                    0903 602 383

                                                                             16 126

KOSIT a.s., Dispečing                                   055/ 727 07 81                   0907 548 620

Dispečing DPMK a.s.                                    055/ 622 59 25                   0905 647 588

Operačné pracovisko Mestskej polície        159

Výstraha SHMU 1. a 2. stupňa Sneženie, Snehové jazyky a záveje, Nízke teploty

SHMÚ vydal výstrahu 1. a 2. Stupňa Sneženie, Snehové jazyky a záveje

Jav: Snehové jazyky a záveje
Stupeň: 1. stupeň 

Čistota na Severe

Naši aktivační pracovníci nezaháľajú ani v týchto mrazivých dňoch. Čistili v našej Mestskej časti okolie kontajnerovísk, plochy okolia trhovísk OD Merkúr, OD Mier, chodníky znečistené holubmi na Kisdyho ulici, čistili zasnežené chodníky, okolie veľkokapacitného kontajnera – Kavečany, 

Stránky

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu:

"Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné mesto, Košice" a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie.

Vyvesené: 13.01.2017

Zvesené: 30.01.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Jozef Jung

Naposledy pobyt: Kisdyho 4, 040 01 Košice 

Písomnosť č. 104541428/2016 zo dňa 28.12.2016 je uložená na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2.

Vyvesené: 12.01.2017

Zvesené: 27.01.2017

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Jozef Staško, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 12.01.2017 do 27.01.2017.

Stránky