Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2015 - 2017

Miestny úrad MČ Košice - Sever zverejňuje Návrh programového rozpočtu na roky 2015 - 2017( textová časť ) a Návrh programového rozpočtu na roky  2015-2017 ( tabuľková časť ).

Jarný tábor 2015 sa vydaril

Celý týždeň počas jarných prázdnin mohli prežiť deti zo Severu, ale aj mimoseverské deti, v Prímestskom jarnom tábore na Severe, ktorý pre ne pripravilo a organizačne zabezpečilo oddelenie sociálnych vecí MČ Košice – Sever. „Potešila nás hojná účasť detí, tábor bol plne obsadený. Pre deti sme pripravili bohatý a pekný program, animátori sa deťom venovali na plné obrátky. Snažili sme sa deti zaujať nielen hrami, tvorivými dielňami, pohybovými aktivitami (korčuľovaním, kinect hrami), ale aj vedomostnými súťažami a nechýbal ani pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu.

Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:
Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET

Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Spotrebný materiál – kancelárske potreby

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – kancelárske potreby. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

 

PREDMET

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Názov predmetu zákazky:

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby na dobu určitú 48 mesiacov.

Opis predmetu zákazky:

Viď. príloha č. 1

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  2 200,00 EUR

Nakladanie s odpadom

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 26.3.2015 do 14:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Predmet

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Podlimitná zákazka - Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287331

4629 - WYS Vestník č. 41/2015 - 26.02.2015

Druh zakázky: Služby

Stránky