Severská desiatka 2016

Mestská časť Košice - Sever pod záštitou starostu Mariána Gaja organizuje Severskú desiatku.Tešíme sa, že pre vás môžeme opäť pripraviť toto krásne podujatie. 27.5.2016 o 17:30 hod. odštartujeme už 4. ročník Severskej desiatky s 9 kategóriami. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka. Tento rok sme si pre vás pripravili pár zmien, a to zadarmo štartovné pre mužov nad 70 rokov a pre ženy nad 60 rokov.  Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa účastnícku medailu a môžete sa tešiť aj na tombolu so zaujímavými cenami.

Nepremeškajte toto jedinečné podujatie, ktoré má u nás na Severe tradíciu a príďte si zabehať, prípadne podporiť priateľov.

Tešíme sa na vás!

Letný prímestský tábor

Informácia k letným prímestským táborom 2016

MČ Košice – Sever organizuje aj tento rok Vaše obľúbené letné prímestské tábory opäť v dvoch turnusoch. Prvý v období 11.-15.7.2016 a druhý 8.-12.8.2016. Deti zažijú mnoho zaujímavého, pripravené sú zážitkové hry, športové popoludnie, tvorivé dielne, návšteva múzeí, Botanická a Zoologická záhrada. A pozor, pocestujeme do praveku! Bližšie informácie pre Vás už čoskoro. Cena tábora je 45 € pre deti z MČ Košice-Sever a 55 € pre deti z iných MĆ. 

Severská desiatka 2016

Mestská časť Košice - Sever pod záštitou starostu Mariána Gaja organizuje Severskú desiatku.Tešíme sa, že pre vás môžeme opäť pripraviť toto krásne podujatie. 27.5.2016 o 17:30 hod. odštartujeme už 4. ročník Severskej desiatky s 9 kategóriami. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka.

Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

                                                                                                                                           28.04.2016 trvalý pobyt občanovi

Štefan Hudcovič,  nar. 31.01.1961

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice pracovisko Košice-Staré Mesto oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariaďuje ústne pojednávanie vo veci : Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: "Stavba na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej lokalite Čermeľské prielohy v Košiciach"  na deň:  

                                           19.5.2016 o 9,00 hod

so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisko Košice-Staré Mesto.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto rozhodlo o "Rozšírení optickej siete DELTA OnLine, spol.s r.o. v lokalite Košice -Sever" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto, Letná, Brody, Furča, Stredné Mesto tak ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby. Viď príloha

Stránky