Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 12. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

  21.02.2018 /stredu/ o 14.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové námestie č. 2, Košice  

 

Program:

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Schválenie programu rokovania

3.         Správa o plnení uznesení z 11. zasadnutia Komisie sociálnej

4.         Návrh plánu aktivít na rok 2018

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

28. február 2018  (stredu) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že Kancelária prvého kontaktu nebude v dňoch 22.-23. februára 2018 (štvrtok, piatok) poskytovať služby osvedčovania listín a podpisov na listinách. Ostatné služby na úseku podateľne a evidencie obyvateľov ostanú zachované.

Šachový turnaj o pohár starostu Mestskej časti Košice - Sever

Aj tento rok sa naše Kultúrno-spoločenské centrum dňa 17.2.2018 stalo miestom šachového zápolenia Košičanov a to bez rozdielu veku a národnosti. Prihlásilo sa nám 24 súťažiacich, najmladší šachista sa narodil v r. 2009 a najstarší v r. 1933  . Šach, kráľovská hra, ktorá cibrí pamäť a logické myslenie sa hrala na sedem kôl. Do súťaže sa prihlásili samí muži a bojovali do posledného kola. Konečné výsledky si môžete pozrieť v prílohe. Všetkým účastníkom turnaja ďakujeme a želáme ešte veľa šťastných ťahov nielen v šachu, ale aj  v živote a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme.

Stránky

Pozvánka

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby" dňa 07.03.2018 (streda) o 14:00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v zasadačke C-2015, 2.poschodie.

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2018/05788-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Významná Komplexná obnova bytového domu, Ďumbierska 9, Košice" na pozemku parc. č. 6291 v katastrálnom území Severné Msto.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Marta Slepčíková, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.02.2018 do 08.03.2018.

 

Stránky