Severská desiatka 2017

Mestská časť Košice - Sever pod záštitou starostu Mariána Gaja organizuje už 5. ročník Severskej desiatky. Tento rok sa stretneme 26.5.2017 so štartom o 17:30 hod. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod. v záhrade Hotela Bankov.   Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 9 kategóriách. Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa špeciálne vyrobenú účastnícku medailu a môžete sa tešiť aj na tombolu so zaujímavými cenami.

OTVORENIE filmového festivalu "LETNÉ KINO V AMFIKU" /27.6.2017 - 3.9.2017/

OTVORENIE filmového festivalu "LETNÉ KINO V AMFIKU" bude veľkolepé, film Muzzikanti uvedie svojím koncertom Peter Cmorík  v utorok 27.júna v Amfiteátri Košice .

Milé stretnutie pri príležitosti Dňa matiek

,,Matka to je najlepšie na svete, o čo sa môžeš oprieť.“ (Oscar Wilde)

Dajme veciam druhú šancu a pomôžme si navzájom

Priatelia Zeme (SPZ) a ADRA (adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc) v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, Vás srdečne pozývajú na ekologicko – charitatívnu akciu MINI RECYKLÁCIU 2017 PRIATEĽOV ZEME. Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky. Charitatívna akcia sa uskutoční v termíne od 29. 05. 2017 do 01. 06. 2017, každý deň od 10.00 do 14.00 hod., na I. posch. v budove MÚ, Mestskej časti Košice – Sever, na Festivalovom námestí 2.

Stránky

Zmeny VZN č.47

Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti
Košice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidlá
a podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území Mestskej
časti Košice – Sever a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XIX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 21.6.2017.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Štefan Schnelly, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 23.05.2017 do 07.06.2017.

 

Stránky