Halloween na Severe 27.10.2016

Mestská časť Košice - Sever pre vás pripravuje Halloween na Severe, kde vás čaká množstvo zábavy ale aj strachu. Ako aj minulý rok, aj tento máme pre vás pripravené súťaže, tvorivé dielne, diskotéku a množstvo zábavy. Budeme sa tešiť vašej prítomnosti a strašidelným ale zároveň originálnym maskám.  Dajte si záležať na vašej maske a možno práve tá vaša zvíťazí.

Termín: 27.10.2016 o 16:00 hod.
Miesto: Amfiteáter, Areál Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2

Príďte sa s nami zabaviť. Tešíme sa na vašu návštevu.
"Dostrašenia" :)

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2016

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 (Potravinové balíčky) Košice - Sever

Miesto výdaja

/výkonu sprievodných opatrení

Dátum výdaja

/výkonu sprievodných opatrení

Druhá vlna potravinovej pomoci na Severe sa blíži

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne opäť v novembri 2016 (Opatrenie 1 a Opatrenie 4). Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Okrem potravinových balíčkov sa budú vydávať tiež hygienické, o presných termínoch výdaja vás budeme informovať v najbližších dňoch.

 

Diskusná prednáška o Kvalite života seniorov mala úspech

Široká téma, ktorú kvalita života seniorov predstavuje, je predmetom skúmania a bádania odborníkov z rôznych oblasti života. Je priamo závislá od fyzického zdravia, emocionálneho prežívania, psychickej opory a v neposlednom rade od spirituálneho prežívania jednotlivcov. O týchto témach v stredu 19.10.2016 so seniormi Denného centra diskutoval MUDr. Štefan Horváth, urológ, sexuológ, člen Komisie sociálnej MZ MČ Košice – Sever, ktorý svojim odborným a fundovaným prístupom zaujal všetkých prítomných seniorov.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia A/2014/19313-19 zo dňa 21.11.2014

Mesto Košice - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vydal oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu, Sládkovičova ul.č.3, súp.č.1962, parc.č.1422/4, k.ú. Severné Mesto, Košice I" stavebný objekt SO 09 Statická doprava

Vyvesené: 25.10.2016

Zvesené: 09.11.2016

Rozhodnutie o zhabaní veci č. 27/1615345/2016

Colný úrad Košice vydal dňa 13.10.2016 Rozhodnutie o zhabaní veci - 9 ks krytov na mobilné telefóny.

Vyvesené: 24.10.2016

Zvesené: 08.11.2016

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Lukáš Kertés, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 24.10.2016 do 08.11.2016.

 

 

 

Stránky