Výmena prístreškov pokračuje

V tomto roku pokračujeme na výmene prístreškov zastávok MHD na území MČ Košice-Sever. Momentálne boli demontované dva prístrešky na zastávkach Botanická záhrada - Watsonova a Technická univerzita - Němcovej. Na Watsonovej je už v týchto dňoch osadený nový prístrešok MHD. V mesiaci august 2016 je plánovaná výmena na zastávkach Štadión Lokomotívy - Čermeľská cesta,  Botanická záhrada - Němcovej a  v septembri sa vymenia ostávajúce prístrešky v lokalite Podhradová.

Poriadok a čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu. Po zmapovaní a vyhodnotení podkladov sa jednotlivé lokality zaradia do harmonogramu a postupne čistia.

Obmedzenia v doprave z dôvodu opráv cestných komunikácií

Od 20.07.2016 /streda/ sa začne s výmenou vrchného asfaltového krytu komunikácie Južnej triedy v úseku od Fejovej ulice po Štúrovu ulicu v dĺžke 120 m. Z dôvodu realizácie prác budú nasledovné obmedzenia:

-zníženie maximálnej povolenej rýchlosti

-čiastočná uzávierka jazdných pruhov

Z dôvodu zabezpečenia prejazdnosti križovatky Štúrova – Južná trieda budú práce rozdelené do dvoch etáp. Predpokladaný termín ukončenia prác je 22.07.2016 /piatok/.

Ďalšie obmedzenie sa týka Letnej ulice

Stránky

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku priamym prenájmom v MČ Košice - Sever

Mestská časť Košice – Sever zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok priamym prenájmom žiadateľom:

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu" Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"

Oznamujeme občanom, že dňa 28.07.2016 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Prístavba balkónov k bytovému domu", Tomášikova 9, Košice.

Vyvesené: 29.07.2016

Zvesené: 15.08.2016

Stránky