Oznámenie o zámere Mestskej časti Košice-Sever prenajať nehnuteľný majetok

                                                           Oznámenie

o zámere Mestskej časti Košice – Sever prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Mestskej časti Košice – Sever a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
 
V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sever schválilo uznesením č. 155/2016, bod 2,
písm. a) spôsob prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti prenájmom z dôvodu
osobitného zreteľa.
 
Prenajímateľ: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice
 
1.

Odstránenie poruchy

Dňa 24.03.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach Slovenskej Jednoty – Cimborkova, Svornosti 7. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy

Dňa 23.03.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Severné nábrežie č.

Ak ste v núdzi – zbystrite!

Posledný termín výdaja potravinovej pomoci (Opatrenie 1) bude v utorok 4.4.2017 v čase od 15.00 do 17.00 hod., v priestoroch Centra pre dobré mamičky na Zborovskej ulici č.7, v Košiciach. Najbližšia nadväzujúca distribúcia má plánovaný termín od 17. mája do 21. júna 2017.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby: "Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Vodárenská ulica, Košice"  a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne  pojednávanie spojené s miestny

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice"

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Roman Kostrapský

Stránky