Oznámenie - Výmena prístreškov

V sobotu, 13.8.2016 boli demontované prístrešky na zastávkach MHD - Štadión Lokomotívy - Čermeľská cesta, Botanická záhrada - Němcovej a Gerlachovská - Slávkovská. Na spomínaných zastávkach bude prebiehať plánovaná výmena prístreškov. V záujme zachovania bezpečnosti Vás týmto žiadame o zvýšenú pozornosť a opatrnosť počas prebiehajúcich prác.
Zároveň sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia a zníženie komfortu na zastávkach.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 7. zasadnutie Komisie kultúry pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

      07.09.2016 o 15,00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

Čistota na Severe

V dňoch  od 17.8.-23.8.2016 naši aktivační pracovníci svojou činnosťou prispeli k zvýšeniu čistoty v okolí kontajnerov našej mestskej časti
-           na Bankove
-           na Národnej triede
-           na Gerlachovskej ulici
-           na Národnej triede

kosili pri obchodnom dome Mier, Merkúr
-           areál bývalej materskej škôlky na Gerlachovskej,
-           na Zoborskej ulici
-           na Krupinskej ulici

 

Biela pastelka

Viac informácií k zbierke Biela pastelka nájdete po kliknutí na link :   www.bielapastelka.sk

 

 

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Daniela Štofaniková, nar. 1981

Návrh VZN č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

      V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN MČ Košice - Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktorý bude predmetom rokovania na XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever dňa 14.9.2016.
      K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit.

Stavebné povolenie č. A/2016/15347-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu:"Košice, Podhradová-výstavba DTS, úprava VN,NN" na pozemkoch parc.č. 2161/2, 2303,2304,2160/1, 2305,2159/1, 2157/2, 565,2157/3, 599/2, 2157/1 v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 22.08.2016

Zvesené: 06.09.2016

Stránky