Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Informácia o voľbe prísediacich

v súvislosti s prípravou volieb prísediacich na volebné obdobie 2018 -2021 v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich, predseda Okresného súdu Košice I. určil v zmysle § 74 ods. 2, prísm. a) zákona 757/2004 pre Mestskú časť Košice – Sever prísediacich v počte 28. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho. Prísediaci musí byť bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať.

Odstránenie poruchy

Dňa 23.08.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 13. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy

Dňa 21.08.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnická 25 a Tolstého 13. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. 1108/2017-Ča

Obec Čaňa, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho konania  " Komplexná obnova bytového domu, Vodárenská 21,23,25, Košice" spojené s miestnym šetrením na deň 5.9.2017 o 8.30 hod.

Vyvesené: 11.08.2017

Zvesené: 28.08.2017

Povolenie čiastočnej uzávierky

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, udeľuje povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/547 - Hlinková ulica, na moste cez rieku Hornád, sa bude realizovať rekonštrukcia mostných uzáverov, výmena krycej vrstvy a všetky práce s t

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2017/09609-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou "Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice", na pozemku par.č. 6956/212 v kat.území Severné mesto.

 

Vyvesené: 19.07.2017

Zvesené:  03.08.2017

Stránky