Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Vybavuje: oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006

Kontakt: 055/ 63 33 485

Oznámenie

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu zatvorenia Denného centra dňa 18.12.2017 sa  poslanecký deň bude konať na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever na  Festivalovom nám. 2 (v priestoroch zasadačky na I. poschodí).

TS: Verejná doprava na Mapách Google

Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou Google spustili v Košiciach funkciu Verejná doprava na Mapách Google. Odteraz si obyvatelia a návštevníci východnej metropoly môžu vyhľadať najvhodnejšie spojenie prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy priamo v mobilných zariadeniach či cez počítač. Ide o jednoduchý a rýchly spôsob vyhľadávania trás verejnej dopravy a cestovných poriadkov priamo v Mapách Google. Integráciu systému verejnej dopravy v Košiciach do Máp Google inicioval Dávid Kováč v spolupráci s Alešom Pechom.     

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Michal Bulejčík, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.12.2017 do 05.01.2018.

 

 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a nastúpení náhradníka

Starosta mestskej časti Košice-Sever oznamuje , že s účinnosťou od 14.12.2017 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever  Mgr. Vladimírovi Vágasimu a ako náhradník nastupuje Ing. Tomáš Kišiday.

Rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby č. OU-KE-OSZP3-2017/018156

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby  " Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II.rkm 140,575 - 142,517".

Vyvesené: 20.12.2017

Zvesené: 04.01.2018

Stránky