Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

TS: Rozšírenie sieti dobíjacích miest

Pre lepšiu dostupnosť služieb pre cestujúcu verejnosť DPMK rozšíril sieť dobíjacích miest.  Dobiť elektronickú peňaženku a časové cestovné lístky na svoju BČK si od 23.10.2017 môžete aj v stánku na zastávke MHD Stará nemocnica na Rastislavovej ulici. 

Oznámenie

                                           Oznámenie

                                                                 k predaju stravných lístkov – náhradný termín za sviatok  

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice – Sever oznamuje dôchodcom, že dňa 01.11.2017 (streda) je sviatok, stravné lístky sa budú predávať v náhradnom termíne:

                                                                        dňa 31.10.2017 (utorok) v čase od 8.00 – 15.30 h

Kontakt:

Zmysel zbierky sa naplnil

Zbierka lôžkovín na Severe sa skončila, jej zmysel pomôcť ľuďom v núdzi sa naplnil. Paplóny a vankúše, ktoré ste doniesli darujeme núdznym do Charitného domu svätej Alžbety, teplé deky poputujú do útulku pre psíkov. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Tešíme sa na ďalšiu pripravovanú zbierku, ktorá bude v budúcom roku.

 

 

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou č.473/2017-001-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy" na pozemkoch v kat.území Kostoľany nad Hornádom a kat.území Čermeľ.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2017/17644-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS FTTH KE Košice, Kostolianska cesta" v kat.území Severné Mesto.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou č.431/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad I.stupňa, vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo).

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Stránky