Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie KOŠAKT

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť ďalšie Občianske združenie KOŠAKT.

Predseda: Ivan Kovalčík

Adresa: Račí potok 12, 040 01 Košice

Mobil: +421 905 622 761

e-mail:kosakt.ke@gmail.com

Oznámenie

Oznamujeme verejnosti, že poslanecké dni sa budú od dnešného dňa 4.9.2017 opäť konať v Dennom centre, podľa harmonogramu poslaneckých dní, ktorý nájdete tu.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:                            

                                                                        11.09.2017 o 15,00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. MK/A/2017/09609-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: " Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Bankov, Košice"

Verejná výzva

Mestská časť Košuice - Sever v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: BOFI, s.r.o.

Naposledy sídlo: Alešovo nábrežie 12, 040 01 Košice

Stránky