Kontrolór

           

Ing. Pavol Hanušin

e-mail: kontrolor@kosicesever.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.1950

Doterajšie zamestnania

01.08.1973 - 31.12.1989 - OTEX - Odevy š.p. , Košice

                                              - nástupná prax

01.01.1974 - 31.01.1976 - samostatný odborný referent odbytu

01.02.1976 - 30.06.1977 - vedúci tovaroznalec

01.07.1977 - 21.12.1982 -  vedúci referent nákupu

22.12.1982 - 31.03.1989 -  vedúci odborov fondov

01.04.1989 - 31.12.1989 - obchodný námestník

01.02.1990 - 31.10.1990 - Odevné závody kpt. Nálepku š.p., Prešov

                                              - vedúci prevádzky Modelový dom Košice ( maloobchodná predajňa a krajčírsky salón)

01.11.1990 - 31.01.1992 - OZEX š.p., Prešov

                                              -  vedúci prevádzky Modelový dom Košice

01.02.1990 - 31.07.2002 - Samostatne zárobkovo činná osoba

                                              - prevádzkovanie maloobchodných predajní

01.08.2002 - 31.10.2012 - Košický samosprávny kraj

                                              - vedúci kontrolnej skupiny Útvaru hlavného kontrolóra

15.02.2013 - 14.02.2015 - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

                                              - vedúci úseku ekonomiky a vnútornej správy

 

Skúsenosti v samospráve

1994 - 2002 - Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré mesto. Člen miestnej rady, predseda Komisie obchodu a cestovného ruchu, člen Kultúrnej komisie a Rady fondu rozvoja bývania, predseda Klubu poslancov SDĽ a spoločného klubu SDĽ, SOP, a SDSS.

1998 - 2002 - Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice, predseda Hospodárskej komisie, člen poradného orgánu primátora pre odpredaj majetku, predseda Klubu poslancov SDĽ ( 2002)

2007 - doteraz - kontrolór obce Hažlín s úväzkom 0,2

2010 - 2014 - Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré mesto ( člen komisie finančnej, komisie kultúry a komisie pre ochranu verejného záujmu)

 

Ďalšie schopnosti

Organizačné a riadiace schopnosti. Tvorivý prístup k riešeniu problémov ( schopnosť naštudovania problematiky, jej absorbcia a aplikácia, schopnosť vykonávať analýzu, syntézu i syntax, schopnosť rozlišovania podstatného a negatívneho) a schopnosť presnej štylizácie i formulácie výrokov.

Svedomitosť a zodpovednosť v práci. Schopnosť riešiť konfliktné situácie, ochota v extrémnych prípadoch znášať spoločenské odmietanie, schopnosť racionálnej komunikácie, prezentácie výsledku a jeho verejnej obhajoby. Znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy, najmä zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o finančnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, zákona o vykonávaní prác vo verejnom záujme, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, zákona o účtovníctve a zákona o verejnom obstarávaní ( odborná spôsobilosť). Poznatky získané z praktického výkonu kontrolnej činnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, kultúry, sociálnej starostlivosti, správy majetku, podnikateľskej činnosti v samospráve a poskytovaných dotácií a príspevkov. Záujem o zvyšovanie odborných vedomostí nielen samoštúdiom, ktoré je nevyhnutnou súčasťou mojej každodennej pracovnej činnosti, ale aj účasťou a absolvovaním potrebných školení a kurzov.

Práca s počítačom na úžívateľskej úrovni.

Vzdelanie

1965 - 1968 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola Bardejov

1968 - 1973 - Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Fakulta obchodná

2002 - Vzdelávací kurz: Právny poriadok SR. Legislatívne základy riadenia a organizovania samosprávnych jednotiek

2004 - Odborná príprava pre získanie " Odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní"

2006 - Preškolenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2007 - Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor ( Vzdelávanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice)

2008 - Základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

2008 - Svetové účtovníctvo IFRS/US GAAP ( školenie)

2013 -  Odborný seminár " Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 01.07.2013"

 

 

 

Najobľúbenejšie jedlo: Pirohy a lokše

Najobľúbenejší nápoj: Osmotická voda a káva

Najobľúbenejší politik: História de Gaulle

Najobľúbenejší herec: Jean Gabin

Najobľúbenejší film: Všetci dobrí rodáci

Najobľúbenejší spevák: Ľudová hudba

Najobľúbenejšia kniha: Romain Rolland - Dobrý človek ešte žije

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Nesplnený sen: Londýn

Životné krédo: " Ži a nechaj žiť "

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac júl až september 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 2. polroka 2017

Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 1. polroka 2017

Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac december 2016 a mesiace január až marec 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever na 1.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever 2. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na obdobie 1. polroka 2016

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly- 2/2015 

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly- ZOS, OS 

Stanovisko miestneho kontrolóra k Záverečnému účtu MČ Košice - Sever za rok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2013

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 7.3.2012 - 20.6.2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2012

Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky v roku 2011

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.12.2011 - 6.3.2012

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2012

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 - 7.12.2011

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 21.6.2011 - 14.9.2011

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2011

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 28.4.2011 - 21.6.2011

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.2.2011 - 27.4.2011

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2011

Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky v roku 2010

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 29.9.2010  - 07.02. 2011

Úlohy miestneho kontrolóra

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v MČ obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu MČ a k návrhu záverečného účtu MČ pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými MČ zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon **

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti