Tlačivá na stiahnutie

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľov

Kontakt: 633 19 70

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa.Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaný osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov a list vlastníctva. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

K vybaveniu potrebujete:

• platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu), pre občanov bez trvalého pobytu na území SR platný cestovný pas SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve nie staršie ako šesť mesiacov

• rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),

• doklad o oprávnení užívať dom alebo byt

- list vlastníctva 

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov , ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (okrem výnimiek uvedených v §8písm.d 1,2,3)

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne 

List vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely, vydáva a overuje ho správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom 8€. Výpis získaný prostredníctvom portálu „katasterportal“ má len informatívny charakter a nie je možné na základe takto získaného listu vlastníctva urobiť úkon prihlásenia alebo odhlásenia sa z trvalého pobytu. LV použiteľný na právne úkony je možné získať aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty  http://www.posta.sk/subory/37731/zoznam-post-vypis-z-or-vypis-z-listu-vl...  

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu – evidencia obyvateľov, č.dverí: 001

Ohlasovňa Košice-Sever záznam o trvalom pobyte zruší:

• na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP,

• ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

• na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do za hraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skon čenie pobytu ohlasovni , ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá príslušnému OR PZ. Na odhlasovacom lístku, ktoré vyplní na ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí),

• ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,

• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

• na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti,  voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo  spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

• ak budova zanikla.

Doklady potrebné k vybaveniu:

• platný občiansky preukaz,

•  list vlastníctva  (list vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely, vydáva a overuje ho správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom 8€. Výpis získaný prostredníctvom portálu „katasterportal“ má len informatívny charakter a nie je možné na základe takto získaného listu vlastníctva urobiť úkon prihlásenia alebo odhlásenia sa z trvalého pobytu)

• písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci ),

• právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

  dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,

  rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané, 

 dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mestská časť Košice - Sever. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní / na počkanie – pri vycestovaní občana do zahraničia, ktorý sa osobne dostavil do ohlasovne/

Zákonná úprava: zákon NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Tlačivo na stiahnutie: Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného alebo orientačného čísla

Vybavuje: Oddelenie právne a organizačných činností, 2. poschodie, č. dverí 204,  Mgr. Michaela Hudecová

Kontakt: 055/63 319 71

K vybaveniu je podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb potrebné predložiť žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko stavebníka,
 • predmet žiadosti, 
 • označenie budovy (stavby) a termín jej dokončenia.

Prílohy, ktorými sú

a) doklad o vlastníctve pozemku (aktuálny list vlastníctva),

b) alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je postavená stavba (napr. nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)

c) kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu (postavenú po 1.10.1976). Pre stavby postavené do 01.10.1976 sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje a je potrebné predložiť rozhodnutie o trvalom užívaní stavby.

V prípade, ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie k dispozícii, je potrebné ho vyhľadať v Archíve mesta Košíc, Kováčska č. 20 alebo v Štátnom archíve MV SR, 3. posch. Správa katastra Košice, Južná trieda 82.

K žiadosti sa ďalej prikladá

d) geometrický plán v prípade novostavieb, resp. stavieb, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností. V prípade, ak žiadateľ nemá k dispozícii uvedený geometrický plán a stavba je zapísaná v katastri nehnuteľností, predkladá aktuálnu kópiu z katastrálnej mapy, na ktorej je zakreslená predmetná stavba,

e) pri žiadosti o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1,50 € za každé vyhotovenie potvrdenia podľa (položka 2a Sadzobníka správnych poplatkov)

Pri žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu je okrem predchádzajúcich príloh potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia predmetnej stavby a čestné prehlásenie, že stavba bola odstránená.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Tlačivá:

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného alebo orientačného čísla

Vybavuje: Oddelenie právne a organizačných činností, 2. poschodie, č. dverí 204,  Mgr. Michaela Hudecová

Kontakt: 055/63 319 71

K vybaveniu je podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb potrebné predložiť žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko stavebníka,
 • predmet žiadosti, 
 • označenie budovy (stavby) a termín jej dokončenia.

Prílohy, ktorými sú

a) doklad o vlastníctve pozemku (aktuálny list vlastníctva),

b) alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je postavená stavba (napr. nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)

c) kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu (postavenú po 1.10.1976). Pre stavby postavené do 01.10.1976 sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje a je potrebné predložiť rozhodnutie o trvalom užívaní stavby.

V prípade, ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie k dispozícii, je potrebné ho vyhľadať v Archíve mesta Košíc, Kováčska č. 20 alebo v Štátnom archíve MV SR, 3. posch. Správa katastra Košice, Južná trieda 82.

K žiadosti sa ďalej prikladá

d) geometrický plán v prípade novostavieb, resp. stavieb, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností. V prípade, ak žiadateľ nemá k dispozícii uvedený geometrický plán a stavba je zapísaná v katastri nehnuteľností, predkladá aktuálnu kópiu z katastrálnej mapy, na ktorej je zakreslená predmetná stavba,

e) pri žiadosti o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1,50 € za každé vyhotovenie potvrdenia podľa (položka 2a Sadzobníka správnych poplatkov)

Pri žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu je okrem predchádzajúcich príloh potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia predmetnej stavby a čestné prehlásenie, že stavba bola odstránená.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Tlačivá:

 

EVIDENCIA   SAMOSTATNE   HOSPODÁRIACICH   ROĽNÍKOV

 

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) sekcia A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

 

K vybaveniu potrebujete:

 

 • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,
 • doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,
 • iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

 

Poplatok:

 • vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi           6,50 €
 •  zmena v osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka                1,50 € 

 

Lehota na vybavenie:30 dní (po splnení zákonom stanovených  podmienok)

 

Zákonná úprava: zákon č.219/1991 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Z.z o súkromnom podnikaní občanov, zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007

 

 

Tlačivá:

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zrušenie osvedčenia a vyradenie z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

SADZOBNÍK POPLATKOV

A)    Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

POLOŽKA 2
a)    Vydanie potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla (za každú aj začatú stranu) 1,50€
c)    Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50€, v českom jazyku 3,00€

n)    Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne za každé aj začaté dve strany 0,50€

Oslobodenie: osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá

POLOŽKA 3
1a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 1,50€

POLOŽKA 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00€
Napr.
- potvrdenie o trvalom pobyte ( napr. pri vybavovaní sociálnej podpory, k rozvodovému konaniu, pre cudzineckú políciu a pod.)
- potvrdenie o prechodnom pobyte

POLOŽKA  9
Miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50€

POLOŽKA 38
Rybársky lístok týždenný  1,50€
Rybársky lístok mesačný      3€
Rybársky lístok 1 ročný    7,00€
Rybársky lístok 3 ročný  17,00€
Pre deti do 15 rokov sa rybársky lístok  vydáva bezplatne.

POLOŽKA 140
a) bod 3 Správny poplatok za 1 výherný prístroj  1.500,00€
b) bod 1 zmena licencie pri hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 200,00€
POLOŽKA 142
a) Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi  6,50€
b) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50€

B)    Ďalšie poplatky:

Známka pre psa

Známka pre psa  3,50€
Náhradná známka pre psa (strata, zničenie, odcudzenie) 3,50€

VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete: občiansky preukaz

Poplatok:

 • ročný rybársky lístok (7 €)
 • trojročný rybársky lístok (17 €)
 • mesačný  rybársky lístok (3 €)
 • týždenný rybársky lístok  (1,50 €)

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovení podmienok)

Tlačivá na stihnutie:


 

Vybavuje: oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006

Kontakt: 055/ 63 33 485

Mestská časť Košice – Sever:

-              zabezpečuje v jedálni Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov, cena stravného lístka za jeden obed je vo výške  2,50 €,

-              podľa § 10 ods. 3 písm.a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice poskytuje dôchodcom  s trvalým pobytom v MČ na základe žiadosti, príspevky pri stravovaní.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 12.12.2016 Uznesením č. 577 Programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 v rámci, ktorého bol schválený účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodocovformou transferu na rok 2017 pre mestské častinásledovne:

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku v roku 2017 je:
do 270,-€                                 príspevok          0,83 €
od 270,01 € do 370,- €         príspevok          0,66 €
viac ako 370,01 €                  príspevok          0,- €

Príspevky sa poskytujú a vybavujú na oddelení sociálnych vecí na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a platné sú jeden rok.

Predaj stravných lístkov pre dôchodcov v MČ Košice – Sever v roku 2017 sa uskutočňuje:

Úradné hodiny

streda

8.00 – 16.30 hod.

Doklady potrebné k vybaveniu:
•    občiansky preukaz
•    1 x fotokópia posledného Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava pre príslušný rok

 

Kontakt:

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí,  
Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent oddelenia soc. vecí,
tel.č. 055/63 33 485
e-mail: lenka.zrnikova@kosicesever.sk

PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete: občiansky preukaz

Poplatok:

• známka pre psa 3,50 €

• náhradná známka pre psa ( strata, zničenie, odcudzenie) 3,50 €

(na základe príkazu starostu MČ Košice – Sever č. 3/2011 o stanovení výšky úhrady za vydanie evidenčnej známky pre psa)

 

Lehota na vybavenie :

• vydanie známky - na počkanie (po splnení zákonom stanovení podmienok)

• registrácia – 30 dní

Dôležité upozornenie!

Po odhlásení a prihlásení psa do evidencie psov MČ Košice – Sever je potrebné tieto informácie oznámiť aj Mestu Košice v súvislosti so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti.

Bližšie informácie na http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_dane2014.htm

Tlačivá na stiahnutie:

Zákonná úprava: zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov, VZN mesta Košice č.78 o čistote a verejnom poriadku, príkaz starostu MČ Košice – Sever č. 3/2011 o stanovení výšky úhrady za vydanie evidenčnej známky pre psa

 

OSVEDČOVANIE   PODPISOV

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
 • listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Osvedčovanie podpisu bezvládnym alebo hendikepovaným občanom
Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov  nemôže dostaviť do úradnej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, môže sa osvedčenie vykonať na inom mieste.  Osvedčenie podpisu sa vykoná po dohode iba v územnom obvode  mestskej časti Košice-Sever. Žiadosť doplnenú fotokópiou preukazu ŤZP  alebo lekárskou správou je potrebné podať do podateľne miestneho úradu. Termín overenia podpisu bude dohodnutý individuálne v najbližšom možnom termíne.

Tlačivo:  Žiadosť o osvedčenie podpisu v mieste bydliska

Upozornenie:
•    pri osvedčovanie podpisov na listinách osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje,
•    neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku


Poplatky: za osvedčenie 1 podpisu 1,50 €

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, usmernenie č.3/2010 Ministerstva vnútra SR


OSVEDČOVANIE  LISTÍN

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

K vybaveniu potrebujete:
•    platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
•    listinu, ktorú treba  osvedčiť

Osvedčovaním odpisov a kópií listín obec potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.   Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov !

MČ nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • ak ide o zmenky.Poplatky: za osvedčenie listiny  v slovenskom jazyku 1,50 € , v českom jazyku 3,00€ (za každú stranu)

Tlačivo: Žiadosť o osvedčenie listín

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, usmernenie č. 3/2010 Ministerstva


KOPÍROVACIE   SLUŽBY

Upozorňujeme občanov, že kopírovacie služby slúžia iba na vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne

Poplatky:

•    za každé aj začaté dve strany       0,50 €


Zákonná úprava: Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby - umiestnenie

Vybavuje: oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006

Kontakt: 055/ 63 33 485

Poskytovanie sociálnej služby pobytovou formouv Zariadení opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice – Sever, Ťahanovské riadky č. 91, Košice prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Občan (žiadateľ) si po obdŕžaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydal Magistrát mesta Košice, podáva na oddelení sociálnych vecí MÚ MČ Košice - Sever  - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Tlačivá na stiahnutie:

ziadost o uzatvorenie zmluvy

potvrdenie o bezinfekcnosti zos

 

 

Jednorazová dávka

Vybavuje: oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006

Kontakt:  055/ 63 33 485

Jednorazová dávka je priznávaná podľa § 17 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Mestská časť Košice - Sever pri rozhodovaní o priznávaní alebo nepriznaní  jednorazovej dávky sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.

O jednorazovú dávku môže písomne požiadať občan (žiadateľ) s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever, ktorému na základe právoplatného rozhodnutia vydaného Úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny v Košiciach je priznaná dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

ziadost o jendorazovu davku

Mimoriadna finančná pomoc

Pri poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci, formou mimoriadnej finančnej pomoci v náhlej núdzi v dôsledku mimoriadnych udalostí, Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom upravuje podmienky poskytnutia a výšku finančného príspevku.

Mestská časť poskytuje mimoriadnu dávku nenárokovo nadrámec svojich zákonných povinností. Podmienkou priznania mimoriadnej dávky nie je stav hmotnej núdze.Mimoriadnu dávku možno občanovi poskytnúť jedenkrát v kalendárnom roku. Poskytnutie mimoriadnej dávky je limitované výškou výdavkov rozpočtovaných v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok.

žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci

 

Opatrovateľská služba

Vybavuje: referát opatrovateľskej služby, číslo dverí 007

Kontakt: 63 32 262, mobil: 0905 741 795

Mestská časť Košice - Severako poskytovateľ opatrovateľskej služby zabezpečuje jej poskytovanie v spádovom území MČ Košice - Sever, MČ Košice - Staré mesto, MČ Košice sídl. Ťahanovce, MČ Košice – Ťahanovce, MČ Košice – Kavečany, MČ Košice – Džungľa.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je:

a)        odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

b)        je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v § 41 upravuje právne vzťahy pri poskytovaní tejto služby. V prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby si občan (žiadateľ) podáva na Magistráte mesta Košice - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu občan má právo požiadať odd. sociálnych vecí - referát opatrovateľskej služby, MČ Košice - Sever o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Tlačivá na stiahnutie:

 

 
 
 

 

 
  

 

Registrácia v Dennom centre na Severe, Obrancov mieru 2, Košice

Vybavuje: Kancelária starostu, 3. poschodie

Mestská časť Košice – Sever zriadila a prevádzkuje Denné centrum,  v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade  so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších a predpisov.

Denné centrum ( ďalej len DC) je zariadením Mestskej časti Košice – Sever bez právnej subjektivity. Prevádzku a činnosť DC riadi a usmerňuje Miestny úrad MČ Košice – Sever prostredníctvom svojich odborných oddelení – kancelárie starostu, ktorá ho bezprostredne riadi a oddelenia sociálnych vecí.  
Prevádzka a činnosť DC je financovaná z prostriedkov rozpočtu MČ Košice – Sever, ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever.

Členstvo v  DC vzniká  vyplnením registračného formulára. Členstvo v dennom centre seniorov je dobrovoľné. Evidenciu členov DC vedie MČ Košice - Sever.  Členom  DC sa môže stať  každý občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Sever a dovŕšil dôchodkový vek, je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Člen DC sa preukazuje preukazom DC.

Neregistrovaným členom DC  sa môže stať občan, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Sever.  Neregistrovaný člen sa môže zúčastňovať všetkých aktivít v DC mestskej časti Košice - Sever. Aktivity a činnosť  neregistrovaného člena DC nie sú finančne podporované z miestneho rozpočtu mestskej časti Košice - Sever.

Registrácia

Registračné formuláre sú k dispozícii v DC aj v tejto sekcii. Vyplnený formulár odovzdajte buď priamo v DC alebo v kancelárii starostu, 3. poschodie Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice. Preukazy sú vyhotovené vždy do 10-teho dňa odo dňa doručenia Registračného formulára miestnemu úradu.

Vydávanie preukazov

Preukazy sa vydávajú  každý pondelok  od 10:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch DC a v ostatné dni v kancelárii starostu, 3. poschodie Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice.  Pri preberaní preukazu je potrené preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Tlačivo:

http://www.kosicesever.sk/clanok/tlacivo-na-registraciu-do-dc-uz-aj-na-webe

 

 

 

žiadosť o uzatvorenie zmluvy - ZOS
Potvrdenie o bezinfekčnosti - ZOS
Žiadosť o Jednorázovú dávku
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy- OS
žiadosť o ukončenie zmluvy- OS