Trhoviská

Trhoviská v mestskej časti

Pracovníci zodpovední za trhoviská v mestskej časti:

Správa trhovísk, evidencia a výber poplatkov na trhoviskách

Mgr. Pavol Seman                

e-mail: pavol.seman@kosicesever.sk

tel: 0905 41 67 87 

Evidencia a vydávanie povolení na predaj na trhoviskách

Anna Sejnová

e-mail: anna.sejnova@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 319 71

Na území mestskej časti Košice – Sever sú v súčasnosti prevádzkované dve trhoviská nachádzajúce sa pri OC Merkúr a pri OC Mier. Kapacitne najväčšie  je  trhovisko  pri  OC  Merkúr,   ktoré  má   33  predajných  stolov  a  je  prevádzkované celoročne. Trhovisko pri OC Mier je kapacitne menšie,  v súčasnosti so sezónou prevádzkou od 01. 04. do 15.11. bežného roku o kapacite 18 stolov.

Prevádzkovanie  trhovísk upravuje VZN MČ Košice – Sever č.  47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice – Sever v znení dodatku č. 1, ktoré podrobne špecifikujú činnosť na trhoviskách.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trhoviská sú prístupné jednak pre podnikateľské subjekty poskytujúce  obchodno –  predajnú  činnosť  obyvateľom, ako  aj  pre  fyzické  osoby  predávajúce  produkty  z  vlastnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti. Predávajúci, kupujúci  a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhoviskách sú povinné dodržiavať Trhový  poriadok a pokyny správcu, ktorým je  MČ  Košice – Sever a ňou poverení pracovníci.

Trhové dni a prevádzkový čas

Za  trhové dni je označených  šesť  dní v týždni,  t. j. pondelok až sobota. Každý prvý pondelok v mesiaci je určený na sanitačný deň. Predajný čas je stanovený nasledovne:

v letnom období   (od 1. apríla do 15. novembra)    denne od 7.00 hod. do 18.00 hod.

v zimnom období(od 16. novembra do 31. marca) denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Pre predaj na trhoviskách je potrebné si vybaviť povolenie,  ktoré sa vydáva na obdobie  kalendárneho roka.  K vydaniu povolenia je potrebné predložiť písomnú žiadosť s požadovanými prílohami (SZČO- živnostenský list, alebo výpis z OR a  doklad o zaevidovaní registračnej pokladne na príslušnom DÚ.), (fyzické osoby predávajúce produkty z  vlastnej  pestovateľskej  a  chovateľskej  činnosti  predložia –  Písomnú žiadosť s prílohou (čestné  prehlásenie).

Žiadosť o vydanie stanoviska k predaju na trhoviskách ako aj ďalšie tlačivá týkajúce sa predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách v MČ Košice - Sever nájdete tu: http://www.kosicesever.sk/tlaciva-na-stiahnutie

Za  prenájom  predajných  zariadení   a  predajnej  plochy  sú   predávajúci  povinní zaplatiť poplatok,  ktorý pre jednotlivé trhoviská stanovuje Sadzobník poplatkov pre jednotlivé trhoviská nasledovne:   

 

Výška poplatkov za prenájom predajných miest na  trhoviskách  je  upravená  nasledovne:  

 

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na trhovisku pri OC Merkúr: 

a) trhové stoly

    stôl/deň/SZČO, PO                                              4,00 €

    stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                     2,00 €

    ½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ               1,50 €

    ¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ               1,00 €

    stôl/týždeň/SZČO, PO                                        20,00 €

    stôl/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ               10,00 €

    stôl/mesiac/SZČO, PO                                      80,00 €

 

b) voľná predajná plocha

    SZČO, PO za každý aj začatý m2                      1,00 €

    FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj

    začatý m2                                                              0,50 €

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky

    ks/deň/SZČO, PO                                                3,50 €

    ks/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                       2,00 €

    ks/týždeň/SZČO, PO                                          15,00 €

    ks/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ                 10,00 €

 

d) rezervácia trhového stola

    platí iba pre SZČO a PO/mesiac                     10,00 €     

 

e) pojazdný automat na mlieko

   ks/deň/SZČO, PO                                                  5,00 €          

 

f)pojazdné predajné zariadenie                                  

   ks/deň/SZČO, PO                                                10,00 €      

 

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na sezónnom trhovisku pri OC Mier

a) trhové stoly

stôl/deň/SZČO, PO                                            3,00 €

stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                   1,50 €

½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ            1,00 €

¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ            0,50 €

stôl/týždeň/SZČO, PO                                     15,00 €

stôl/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ             8,00 €

stôl/mesiac/SZČO, PO                                   60,00 €

 

b) voľná plocha

SZČO, PO za každý aj začatý m2                 1,00 €

FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj

začatý m2                                                        0,50 €

c) prívesný vozík do 2m dĺžky

ks/deň/SZČO, PO                                            2,50 €

ks/deň/ pestovateľ, chovateľ                         1,50 €

ks/týždeň/SZČO, PO                                     12,00 €

ks/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ              8,00 €

 

d) rezervácia trhového stola

platí iba pre SZČO a PO/mesiac                  10,00 €     

 

e) pojazdný automat na mlieko

ks/deň/SZČO, PO                                              5,00 €          

 

f) pojazdné predajné zariadenie                   

 

ks/deň/SZČO, PO                                            10,00 €

 

Poplatok za prenájom uvedený v ods. 2 možno uhradiť:

a)      v pokladni MÚ Mestskej časti Košice – Sever

b)      v hotovosti poverenému zamestnancovi Mestskej časti Košice – Sever priamo na trhovisku