Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej

  Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  
 
 
POZVÁNKA 
 
Pozývam Vás na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční     
 
                                         dňa 12.09.2017 (utorok) o 14.00 hod. 
 
 
v zasadačke MÚ na Festivalovom ná

Odstránenie poruchy

Dňa 30.08.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na Kalvárii pri kostole. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

KOŠICE: DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas najbližších dní dôjde k zmenám v mestskej hromadnej doprave.

1.       V piatok,  25.8.2017 od 08,00 hod  sa po dokončení opravy havárie na teplovodnom potrubí znova otvorí odbočovací pruh z ulice Boženy Němcovej na Watsonovu. Z tohto dôvodu sa linka č. 12 vracia na pôvodnú trasu a opäť bude premávať cez zastávku Technická univerzita

2.       V dňoch 25.8.2017 - 27.8.2017 z dôvodu konania Festivalu ohňostrojov a uzavretiu komunikácie pri  OC bude linka č. 34 premávať k hlavnému vchodu OC Optima (zastávka linky č. 10)

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Anna Bundová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 31.08.2017 do 15.09.2017.

 

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Martin Porubiak, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 30.08.2017 do 14.09.2017.

 

 

Rozhodnutie č. OcÚ Jas 745/2017-2

Obec Jasov ako príslušný správny orgán povoľuje užívanie stavby: Obnova obalových konštrukcií bytového domu Cesta pod Hradovou č. 33, 35, 37 súp. č. 798, na pozemku parc. č. 7174, 7175, 7176 v katastrálnom území Košice -Severné mesto.

Vyvesené: 28.08.2017

Zvesené: 12.09.2017

Stránky