Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

XXVI. zasadnutie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sever

                                                                                                                                                          P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

Mestské zastupiteľstvo: XVIII. zasadnutie

Program


Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Odstránenie poruchy

Dňa 30.11.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jarna č. 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2017/17644-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS FTTH KE Košice, Kostolianska cesta" v kat.území Severné Mesto.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou č.431/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad I.stupňa, vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo).

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie vo veci stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav"

Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro s.r.o. pripravuje realizáciu stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav" a oznamuje vlastníkom a uzžívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosť, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté

Vyvesené: 08.11.2017

Zvesené: 23.11.2017

Stránky