Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Pozvánka na XXV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

11. októbra 2017 (stredu) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Halloween na Severe

Ako je na Severe zvykom aj tento rok pre vás chystáme Halloween. Ak sa máte chuť spolu s nami zabaviť a zažiť strašidelné popoludnie, príďte 26.10.2017 o 16:00 hod. pred budovu MÚ MČ KE - Sever. Máme pre vás pripravený bohatý program, súťaže a pre výhercov zaujímavé ceny. Budeme hľadať tú najstrašidelnejšiu masku a možno práve tá vaša bude tento rok vyhodnotená za najlepšiu! 

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie Košicki śpivaci

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Košicki śpivaci.

Poštová adresa:Obrancov mieru 2, 040 01 Košice              

Predseda: JUDr. Štefan Prevozňák

Podpredseda: Ing. Peter Tomko

Kontakt:judr.prevoznak@azet.sk0903 631 540; tomkopeter.folk@gmail.com0903 231 490

Stránky

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí v objekte Denného centra na ulici Obrancov mieru č. 2, 040 01 Košice. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 20.11.2017 do 10:30 hod. na MÚ MČ Košice - Sever.

 

Vyvesené, dňa 03.11.2017

Zvesené, dňa

 

 

Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2017/033065

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán zóny Košice Pod Bankovom" sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

 

Vyvesené: 03.11.2017

Zvesené: 18.11.2017

 

 

Oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Jozef Rybár, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 03.11.2017 do 18.11.2017.

 

Stránky