Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Oslava jubilantov

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas, však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života. Jeden z takýchto dní bol aj včera 12.12.2017, kedy sme opäť oslávili životné jubileá seniorov našej Mestskej časti Košice – Sever. Na znak vďaky a úcty k nim sme pripravili program, ktorý uviedol Mgr. Martin Bolf svojimi slovami, ale aj básňami.

Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

13.  decembra  2017  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou č. MK/A/2017/14164-06/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby "V222,V473-Košice:ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN".

Vyvesené: 20.12.2017

Zvesené: 04.01.20187

Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                               
                                                                         VEREJNÁ VYHLÁŠKA
                                                                   
                                                                              R o z h o d n u t i e
 
Regionálny úrad verejného zdravo

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 13.12.2017.

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

Stránky