Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

TS: Platba kartou už aj v automatoch na cestovné lístky

KOŠICE: DPMK informuje cestujúcu verejnosť, že od septembra spustil prevádzku 8 automatov, v ktorých je možné kúpiť cestovný lístok aj pomocou bezkontaktnej platby cez bankovú kartu.

Výdaj potravinovej pomoci - september 2017

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne v termíne od 14.septembra 2017. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Harmonogram realizácie PP MČ Košice – Sever

Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom.

Stránky

Rozhodnutie č. 218/2017-Čaňa

Obec Čaňa ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Komplexná obnova bytového domu Vodárenská č. 21,23,25, Košice " na pozemkoch parc. č. 5466, 5467, 5468, kat. územie Severné mesto.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                              

Eugen Budai, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 13.09.2017 do 28.09.2017.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice doručuje formou verejnej vyhlášky písomnosť č. 101880972/2017 zo dňa 05.09.2017 a písomnosti č. 101896074/2017, 101896217/2017 a 101896320/2017 zo dňa 06.09.2017 pre Ing. Miroslava Vlčeka, Košice-Sever.

Vyvesené: 13.09.2017

Zvesené: 28.09.2017

Stránky