Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Vianočné posedenie na Odborárskej

Dňa 22.12.2017 sme sa na pozvanie vedenia ŠZŠ Odborárska zúčastnili vianočnej besiedky. Decká predviedli krásny program, vypočuli sme si vianočné vinše aj scénky divadielka Štvorlístok. Slovom nás sprevádzala p. uč. Dalma Strausz, hudbou p. uč. Zuzana Réveszová. Veľmi pekne do celého programu zakomponovali svoje typické rómske tance a piesne, je vidieť, že tanec a hudbu majú v krvi. Celý program ukončila Tichá noc. A spievali ju všetci – tí na javisku aj tí v hľadisku. Celkom na záver sme si prezreli výstavku prác žiakov tejto školy. Bolo na čo pozerať, deti sú naozaj šikovné. 

Tretí sektor v našej mestskej časti – ukončenie cyklu

V celoročnom cykle oddelenia sociálnych vecí, ste sa mali možnosť, od apríla 2017, zoznámiť s ôsmimi organizáciami tretieho sektora, ktoré pôsobia v našej mestskej časti: Občianske združenie Hralandia, Občianske združenie K-art, Občianske združenie Detská železnica Košice, Karpatská nadácia, Občianske združenie Košakt, Občianske združenie Domov v rodine, Občianske združenie Košicki śpivaci, Občianske združenie Záchranný systém Košice.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2017/03567-13/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Nadstavba bytov - Obchodný dom MIER, Národná trieda 56, Košice" na pozemkoch parc. č. 5519/5, 5519/3, 8284/1, 5476/1 v katastrálnom území Severné mesto.

Oznámenie o začatí stavebného konania č. 516/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Národná trieda 82, 84, 86, Košice" na pozemkoch  parc. č. 5473, 5474, 5475 v katastrálnom území Severné mesto.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: LEMMENS s.r.o., Hlinkova 14, Košice - mestská časť Sever.

Písomnosť č. 102578608/2017 zo dňa 14.12.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Stránky