Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

13. septembra 2017 (stredu) o 13.00 hod.

                                        v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

Na Veľký festival maskotov sa do ZOO v Kavečanoch odvezte posilnenou linkou 29

V nedeľu 10. septembra 2017 bude ZOO Košice miestom konania Veľkého festivalu maskotov. Vzhľadom na obmedzené kapacity parkovania v okolí ZOO DPMK výrazne posilňuje spoje na linke 29 na trase Staničné námestie - Mier - Zoologická záhrada. V čase konania podujatia budú na linke premávať veľkokapacitné autobusy v 15-minútovom intervale. 

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

12.09.2017 trvalý pobyt občanovi:

                                                                                      Róbert Reuter,   nar. 11.11.1973

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Radovan Kočan, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 11.09.2017 do 26.09.2017.

 

 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č.621/2016-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby: "Objekt pre individuálnu rekreáciu " parc. č. 1114/4, kat. územie Kostoľany nad Hornádom a zároveň k prerokovaniu návrhu nariaďuje ústne konanie.

Vyvesené: 11.09.2017

Zvesené: 26.09.2017

 

Stránky