Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Starkých prišiel pozdraviť starosta

S vianočným pozdravom zavítal v závere roka, medzi našich starkých v Zariadení opatrovateľskej služby, starosta Marián Gaj. Každému sa prihovoril milým slovom, poprial všetko dobré k Vianociam, pridal úsmev a malým darčekom potešil nejedno srdiečko.  „Prajem Vám radosťou naplnené vianočné sviatky a v novom roku veľa dobrých ľudí po boku“ poprial do nového roku starosta. Starkí neskrývali vďačnosť a dojatie.

TS: Rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2018

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever na svojom XXI. zasadnutí dňa 13.12.2017 schválilo Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2018 ako vyrovnaný vo výške 1 552 847 € na strane výdavkov i príjmov. Na rok 2018 sú z kapitálových výdavkov plánované investície do rozvoja mestskej časti v celkovej hodnote 105 000,- €.

Deti umocnili vianočnú atmosféru

Sviatky pokoja sú každým dňom bližšie a ľudia sa začínajú akosi viac usmievať. Dňa 19.12.2017 prišla do krásne vyzdobeného zariadenia opatrovateľskej služby, s vianočným úsmevom, skupinka šikovných detí zo Špeciálnej základnej školy, na Odborárskej ulici v Košiciach. Deti si pod vedením pani učiteľky Mgr. Kučerovej pripravili krátke pásmo známych vianočných piesní a básni. Starkí sa milým detským úsmevom potešili, zaspievali si s deťmi piesne a na oplátku im zaželali krásne vianočné sviatky a veľa úspechov v školských laviciach.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

09.01.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                                       Eva Kurucová,  nar. 11.09.1922

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Jaroslav Pálfy, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 08.01.2018 do 23.01.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Tibor Dolyák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 08.01.2018 do 23.01.2018.

Stránky