Kde sa nachádza Kultúrno - spoločenské centrum

Kultúrno spoločenské centrumDenné centrum na Severe

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice

Zriaďovateľ: Mestská časť Košice – Sever zriadila a prevádzkuje Kultúrno - spoločenské centrum (ďalej len KSC) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

KSC zastrešuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre obyvateľov MČ Košice - Sever a záujmovú a inú činnosť Senior klubu Severan. 

Hlavným poslaním KSC je podnecovať aktivitu občanov mestskej časti v dôchodkovom veku, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a poskytovať im spoločenské a poradenské služby.

Kapacita KSC je cca 70 miest.

Členstvo v Senior klube Severan vzniká  vyplnením registračného formulára. Tlačivo na stiahnutie.