ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 21. novembra 2022 P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ...

Odstránenie poruchy vody 21.11.2022 a 22.11.2022

Dňa 21.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Junácka . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na Junáckej 5 a 2/A . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod. Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 15.11.2022 od 08:20 hod. do 16:00 hod. - na uliciach Gogoľova, Kostolianska cesta, Pod kaštieľom, Tŕňová, Urbánkova. V prílohe je podrobný...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 27.12.2022 Úložná doba: od 27.12.2022 do 14.01.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Miroslav Kobák, Miloslav Gálik. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu " Rekonštrukcia rodinného domu" , na ulici Žľaby 1872/20, Košice. Vyvesené: 27.12.2022 Zvesené: 11.01.2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : A lbert André Joseph Lefter Naposledy sídlo/pobyt: 040 01 Košice- mestská časť Sever Adresát si môže uloženú písomnosť č. 1003381604/2022 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Źelezničná 1, Košice v kancelárii č. 128 v úradných hodinách. Vyvesené: 22.12.2022 Zvesené: 06.01.2022

Stránky