Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 12.3.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 7. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2024 (utorok) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever...

Pozvánka na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.3.2024

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2024 /pondelok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie...

Stránky

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby " VŠA, hádzanárske ihrisko".

Rozhodnutie MK/A/2024/07754-07/I/FOD- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o dodatočnom povolení zmeny stavby s názvom: „ Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice“ na pozemku parcelné číslo 798, 797/4, 794/1, 772, 1503 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 25.4.2024 Zvesené: 10.5.2024

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI V súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, oznamujeme konanie dražby nehnuteľností Miesto konania: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21,Košice, dražobná miestnosť, suterén Deň konania: 11.06.2024 o 9.30...

Stránky