Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Pozvánka na 15. zasadnutie Komisie sociálnej

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 15. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2022 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice. Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie programu...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 08.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Moravská 6

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 06.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Komenského 58 - bez vody budú ulice Watsonova 1,3, a Komenského 54 až 58.

Stránky

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 56 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice - Sever oznamuje, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 13. apríla 2022 na webovom sídle www.kosicesever.sk návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice -...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/12001-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania " Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Cesta pod Hradovou 41, Košice". Vyvesené: 13.04.2022 Zvesené: 28.04.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/12302-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou "Rekonštrukcia bytu" byt č.41, 11. poschodie, Boženy Némcovej 22, Košice. Vyvesené: 13.04.2022 Zvesené: 28.04.2022

Stránky