Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 07.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Kalvárii ulica Na šajbe č.d.16 - bez vody bude ulica Na šajbe a to v čase cca od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Oprava poruchy vody

Dnes, 24.2 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Štrbská 27 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici.

Stránky

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

O Z N Á M E N I E emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v MČ Košice – Sever pre voľby do NR SR Mestská časť Košice – Sever podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a...

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice I

Dňa 31.07.2023 Úložná doba: od 31.07.2023 do 18.08.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Benk ö/nar. 1966/, Jana Bundová /nar. 1986/, Balkrishna Vinubhai Jayani, Radovan Kočan /nar.1982/, Michal Šimko, Sebastián Veterník /nar.2001...

Stavebné povolenie MK/A/2023/18185-04/I/SAL - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o povolení stavby s názvom „Košice – Sever, Čičky, 4 ZCH - NN“ na pozemkoch KN-E parcelné čísla 5215, 5216 v katastrálnom území Kamenné a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5643/1, 5643/12, 5643/27, 5643/26 v katastrálnom území Kamenné pre stavebníka:...

Stránky