Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2023 /utorok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných 2. Schválenie programu rokovania 3. Informácia o...

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.11.2023 od 8:30 hod., do 13:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná len o ulicu Národná Trieda 38 – 54, Hlinkova 32 – 38 a Skautská 1 - 4. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Národná Trieda 54.

Stránky

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Z dôvodu odtrhnutia a zosunutia krajnice pravého pruhu vozovky Cesty na bankov na území Mestskej časti Košice-Sever došlo k bezprostrednému ohrozeniu života, zdravia a majetku obyvateľstva. Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života, zdravia a majetku bola dňa 15.2.2024 o 13,00 hod. na území mesta Košice vyhlásená mimoriadna situácia.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 01.02.2024 trvalý pobyt občanom : Ing. Ľuboš Molčák, nar. 24.12.1973. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom „Z P11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554“ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 31.1.2024 Zvesené: 15.02.2024

Stránky