Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku

Zber a odvoz kuchynského BIO odpadu v našej MČ v roku 2024

Z prevádzkových dôvodov s poločnosť KOSIT pristúpila k ú prave v harmonograme zberu a odvozu kuchynského BIO odpadu oproti roku 2023. Všetkým odporúčame, aby si skontrolovali deň odvozu kuchynského BIO odpadu spred ich dverí. V roku 2024 v našej mestskej časti bude zber a odvoz kuchynského BIO odpadu zabezpečovaný podľa nasledovného harmonogramu:...

Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2023

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej mestskej časti, ktorý si zaslúži ocenenie Mestskej časti Košice - Sever, dajte nám o ňom vedieť. Ocenenie MČ Košice - Sever udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali...

NON-STOP 24-hodinové korčuľovanie

Srdečne Vás pozývame na 24-hodinové korčuľovanie. Termín: 28.-29.12.2023 od 16:00 hod. Kde: Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici 2 v Košiciach Tešíme sa na Vás.

Stránky

Oznámenie MK/A/2024/09176-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoislavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa, oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou na stavbu " Záhradná chatka a sklad náradia " , parc. č. 6954/818, 6954/819, k.ú. Severné Mesto. Vyvesené: 05.04.2024 Zvesené: 22.04.2024

Oznámenie MK/A/2024/06057-10/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice -Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním stavby "O bjekt pre rekreáciu" na pozemku KN-C parcelné číslo 312/4, k.ú. Čermeľ. Vyvesené: 2.4.2024 Zvesené: 17.4.2024

Stránky