Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 58/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 57/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. 29.03.2023...

Stránky

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Termín dražby: 13.9.2023 o 8:30hod. v Exekútorskom úrade so sídlom Železničná 98, Považská Bystrica Predmet dražby: radová garáž so súpisným číslom 5240, stojaca na parcele č. 641 a pozemok KN C p.č. 641, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14m 2 , LV 6979, k.ú. Severné Mesto, obec Košice-Sever, okres Košice I Vyvesené: 08.08.2023 Zvesené: 13.09.2023

Stavebné povolenie MK//A/2023/07705-05/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o povolení stavby s názvom „ Objekt pre individuálnu rekreáciu, ul. Žľaby, Košice “, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5762/6, 5762/24 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 07.08.2023 Zvesené: 22.08.2023

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice I

Úložná doba: od 03.08.2023 do 21.08.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Olena Kramareva Viliam Lešo MVDr, Pavel Ivanko Jana Bundová Alexander Galonja

Stránky