Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet"

Občianské združenie organizuje od 1.10.2018 do 20.11.2018 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" s finančnou pomocou Ministerstva zdravotnictva SR, ktorá je určená pre základné a základné umelecké školy. Cieľom tejto súťaže je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problem užívania návykových látok.

 

 

 

 

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

Vážení občania,

Územný plán je dôležitým strategickým dokumentom mesta, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvojové aktivity v meste. Pre zvýšenie Vašej informovanosti o pripravovanom územnom pláne mesta Košice, Mestská časť Košice-Sever využíva predĺženie lehoty na pripomienkovanie na verejnú prezentáciu za prítomnosti objednávateľa i spracovateľa spojenú s diskusiou občanov mestskej časti.

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

Poriadok a čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu.

Stránky