Zmluva o dielo č. 47/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
REALITA, s.r.o. Košice
Cena: 
1 340.76€
Číslo dokladu: 
47/2013
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a v rozsahu uvedenom vo Výzve na účasť vo výberovom konaní zo dňa 28.6.2013 na predmet obstarávania Stavebné práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice a dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa opravu omietky, obkladu, vodoinštalatérske práce, vybúranie vane a maliarske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice, v rozsahu tak ako je uvedený v 2. prílohe „Cenová ponuka na vykonanie stavebných prác v ZOS podľa špecifikácie“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len dielo).