Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Benjamín Kostsánszky
Cena: 
824.00€
Číslo dokladu: 
11/2013

Doterajšie znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa novým znením: Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za prenajatý pozemok uvedený v čl. I vo výške: nájomné 380,- EUR mesačne zálohové platby za vodu vo výške 3,- EUR mesačne a zálohové platby za elektrickú energiu vo výške 441,- EUR mesačne. Nájomné a zálohové platby za vodu a elektrickú energiu spolu v čiastke 824,- EUR bude platiť nájomca mesačne na účet prenajímateľa vždy k 7. dňu v mesiaci za príslušný mesiac.