XXXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 3. marca 2014

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

12.  marca  2014  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 12.12.2013 do 28.2.2014

7.     Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2013

8.     Informácia o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever

9.     Informácia o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 k 31.12.2013, o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013 

10.  Schválenie dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 42/2004 o poskytovaní finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien

11.  Informácia o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice - Sever

12.  Návrh Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever

13.  Návrh Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever

14.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014

15.  Doplňujúca voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 – 2017

16.  Výzva na prevádzkovanie Rodinného centra na Severe

17.  Informácia starostu MČ Košice – Sever k návrhu Memoranda o spolupráci samospráv a MŽP SR pri zabránení ťažbe uránu

18.  Prerokovanie návrhu „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o.

19.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

20.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

21.  Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 2014

22.  Interpelácie a dopyty poslancov

23.  Rôzne

24.  Záver

 

„podpísané“

Marián Gaj

starosta