XX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 12. decembra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením druhej vety § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

19. decembra 2012  (streda)  o 15. 00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prehľad čerpania Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.11.2012

5.     Prehľad čerpania vybraných položiek Programového rozpočtu MČ Košice - Sever k 16.12.2012

6.     Návrh 7. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012

7.     Prerokovanie Uznesení MZ MČ Košice - Sever č. 151/2012 a č. 153/2012 prijatých na XIX. zasadnutí MZ, ktorých výkon bol pozastavený

8.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

9.     Správa o plnení uznesení MZ

10.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever

11.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2013

12.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

14.  Prevádzka Senior domu v roku 2013

15.  Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 – informácia

16.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

17.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever

18.  Poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku na pomoc rodinám v náhlej núdzi

19.  Návrh na založenie neziskovej organizácie Košice – Sever, n.o.

20.  Interpelácie a dopyty poslancov

21.  Rôzne

22.  Záver

 

Marián Gaj

 starosta