XIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 20. júna 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XIV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

27. júna 2012 (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice–Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 7.3.2012 do 20.6.2012

7.     Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok roku 2012

8.     Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

9.     Poslanecké dni v roku 2012  

10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever

11.  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2011

12.  Odmeňovanie členov komisií MZ z radov neposlancov

13.  Informácia o činnosti a aktivitách Senior domu

14.  Prerokovanie súťažných podkladov pre výber dodávateľa telefónnej ústredne

15.  Zásady vykonávania finančnej kontroly

16.  Informácia o úprave platu starostu MČ a miestnej kontrolórky MČ

17.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever

18.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

19.  Návrh VZN o symboloch MČ Košice – Sever

20.  Rôzne

-   Informácia o spôsobe vybavenia pokuty v zmysle uzn. 70/2011 MZ

-   Informácia o technických úpravách v ZOS pre imobilných

-   Informácia o Pošte č. 9 na Podhradovej

-   Informácia o bankomate na Podhradovej

-   Informácia o činnosti komisie ROEP  k. ú. Severné mesto

-   Informácia o úprave max. povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste

-   Správa pre poslancov MZ - 100 dní KPK

21.  Interpelácie a dopyty poslancov

22.  Záver

 

„podpísaný“

Marián Gaj

starosta

Poznámka: Materiály k bodu 14. Prerokovanie súťažných podkladov pre výber dodávateľa telefónnej ústredne a k bodu 18. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 budú doplnené v pondelok 25.06.2012.