XI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 6. marca 2012

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

14. marca 2012 (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice–Sever za obdobie od posledného zasadnutia MZ

5.     Správa o plnení uznesení  

6.     Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky v roku 2011

7.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.12.2011 do 6.3.2012

8.     Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

9.     Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2012 – 2014

10.  Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2010 - 2013  

11.  Rôzne

      -   Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho

           zastupiteľstva MČ Košice – Sever

-   Informácia o pripravovanom VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 46/2012, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov

      -   Informácia o stavebných akciách väčšieho rozsahu na území MČ Košice - Sever

      -   Informácia o riešení umiestnenia Pošty č. 9 na Podhradovej

      -   Informácia o ochrane verejnej zelene a projekte rozširovania zimného štadióna Lokomotíva

-    Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

12.  Interpelácie a dopyty poslancov

13.  Záver

 

Marián Gaj

starosta