Vyzývacie uznesenie 24Vyd/1/2023

Mestský súd Košice vo veci navrhovateľov: 1. Jaroslav Bednařík, nar. 14.8.1965, 2. Valéria Bednaříková, rod. Petrovičová, nar. 20.6.1967, proti Mesto Košice, IČO: 00691 135 o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rozhodol vyzývacím uznesením č.k. 24Vyd/1/2023-51 zo dňa 20.7.2023.

Vyvesené: 19.09.2023

Zvesené: 06.03.2023