Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Ing. Ladislav Szoták. Naposledy sídlo/pobyt: Tolstého 20, 040 01 Košice.

Adresát si môže  Výzvu na zaplatenie nedoplatku č. MK/B/2023/167747/00197116/7 vydanú dňa 28.3.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407E  v úradných hodinách. 

Vyvesené: 04.04.2023

Zvesené: 19.04.2023