Trhoviská Mier a Merkúr konečne ziskové

V rokoch 2009 a 2010 dochádzalo v prevádzkach trhovísk MIER a MERKÚR, ktoré mala MČ v správe, ku každoročným výrazným stratám. Starosta MČ v spolupráci právnym a ekonomickým oddelením miestneho úradu predložili dňa 9.6.2011 na V. rokovaní MZ miestnym poslancom na schválenie návrh nového dodatku č. 3 Trhového poriadku, týkajúci sa nových poplatkov na trhoviskách, ktorý odobrila aj miestna kontrolórka. Poslanci sa stotožnili s týmto návrhom a podporili ho svojim hlasovaním. Toto však nebolo jediné opatrenie, ktoré prinieslo kladný hospodársky výsledok. Starosta v spolu s ekonomickým oddelením navrhli úsporné opatrenia v jednotlivých nákladových položkách týkajúcich sa trhovísk, konkrétne zneškodňovanie odpadu z trhovísk a údržba trhovísk, ktoré priniesli rapídnu úsporu verejných financií. Táto zmena priniesla po rokoch konečne kladný hospodársky výsledok v celkovej výške viac ako 15 500 €.