Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku

Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov na území mestskej časti Košice-Sever, ktorí majú záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev a medziblokových priestorov (predzáhradky) v blízkosti bytových domov. Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia majú prostredníctvom tejto výzvy možnosť získať materiálne plnenie vo forme sadeníc, kvetov, kríkov ako aj iného záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku. Výber zelene a materiálu pre každý projekt musí byť konzultovaný a odsúhlasený zmluvným partnerom mestskej časti Košice-Sever, a to Správou mestskej zelene v Košiciach.

PODPOROVANÉ AKTIVITY: Revitalizácia zelených verejných priestranstiev a medziblokových priestorov, obnova a starostlivosť o predzáhradky pred bytovými blokmi.

CIEĽ: Zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov prostredníctvom obyvateľov bytových domov do revitalizácie a starostlivosti o verejné priestranstvá a medziblokové priestory.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTOV: Predzáhradky pri vchodoch do bytových domov na území mestskej časti Košice-Sever.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov (právnické osoby) na základe písomne doloženého súhlasu dotknutých vlastníkov bytov, alebo zástupcu vlastníkov bytov. Oprávnenými žiadateľmi o príspevok nie sú fyzické osoby, neformálne skupiny, resp. iné subjekty, ktoré nemôžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

VÝŠKA NEFINANČNÉHO PLNENIA: Maximálna výška príspevku vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) na predzáhradku je najviac 200 eur na 1 vchod v bytovom dome. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu MČ na rok 2024 pre tento projekt je 3.000,- eur. Materiálne plnenie je poskytované zo strany zmluvného partnera - Správy mestskej zelene v Košiciach. Poskytnutie materiálneho plnenia je viazané na nefinančný vklad žiadateľa vo forme prác na danom projekte (práce súvisiace s realizáciou a následnou údržbou). Nefinančný príspevok, resp. materiálne plnenie je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, realizovaný v roku 2024. Na poskytnutie nefinančného príspevku nie je právny nárok.

ŽIADATEĽ PREDLOŽÍ: písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) - vyplnený formulár podpísaný žiadateľom na adresu Miestneho úradu mestskej časti Košice- Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice. Prílohami žiadosti sú: jednoduchý nákres/náčrt projektu a súhlas vlastníkov bytov alebo zástupcu vlastníkov bytov s lokalitou plánovanej realizácie predzáhradky. Súhlas sa týka vchodu, ktorý bude realizáciou dotknutý.

PODMIENKY ČERPANIA MATERIÁLNEHO PLNENIA: Poskytnuté materiálne plnenie možno použiť len na schválený účel v súlade so stanoviskom Správy mestskej zelene v Košiciach. Subjekt môže predložiť v roku 2024 len 1 žiadosť na 1 vchod bytového domu. Žiadosti budú následne v poradí, v akom budú doručené, postúpené na ďalšie spracovanie zmluvnému partnerovi - Správe mestskej zelene v Košiciach, a to až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov vyčleneného na rok 2024. O schválení žiadosti o poskytnutie materiálneho plnenia ako aj o podmienkach jeho poskytnutia budú žiadatelia informovaní prostredníctvom oznámenia o poskytnutí materiálneho plnenia. Konzultácie k projektu bude poskytovať Miestny úrad mestskej časti Košice-Sever počas celej doby trvania projektu telefonicky a e-mailom.

 

Skrášlite si svoju predzáhradku - plagát