Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 12. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

  21.02.2018 /stredu/ o 14.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové námestie č. 2, Košice  

 

Program:

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Schválenie programu rokovania

3.         Správa o plnení uznesení z 11. zasadnutia Komisie sociálnej

4.         Návrh plánu aktivít na rok 2018

5.         Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinná od 01.01.2018 –

            informácia o zmenách týkajúcich sa zariadenia opatrovateľskej služby

6.         Rôzne

7.         Záver

 

                                              

                                                                                                                                prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. v.r.

                                                                                   predseda Komisie sociálnej