Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 13. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                     14.12.2021 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Podpora sociálne slabších rodín  – spolupráca so spoločnosťou Úsmev ako dar
  4. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 - 2024 – Program 6
  5. Diskusia
  6. Záver.

                                                                                                                                             Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                                          predseda Komisie sociálnej