Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

            Pozývam Vás na 15. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

13.12.2021  /pondelok/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022

4.  IBV Arméria  - žiadosť o vyjadrenie pre účely územného konania /lokalita Pod Bankovom/

    Arméria – infraštruktúra – žiadosť o vyjadrenie k stavebnému konaniu /lokalita Pod Bankovom/

5. Ideový návrh bezpečnostných opatrení pri ZŠ Tomášikova a OC Beta

6. INS FTTH KE PALO 00 ČERMEL – optická sieť – žiadosť o stanovisko

7. Rôzne

8. Záver  

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie