Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

                                 

14.11.2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Komisie kultúry
  4. Uskutočnené kultúrne a športové aktivity od posledného zasadnutia Komisie kultúry od dňa 16.09.2019
  5. Plánované aktivity na najbližšie mesiace roku 2019
  6. Akcia od Kataríny po Advent – informácia o stave prípravy
  7. Rôzne
  8. Záver.

 

 

 

S pozdravom

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie