Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                          19.02.2018 o 15,00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia Komisie kultúry
  4. Plánované aktivity na rok 2018
  5. Rôzne
  6. Záver

 

S pozdravom

                                                                     

                                                                                                        Ing. Kosmas Bekiaris v.r.

                                                                                                                  predseda komisie