Pozvánka na XXIX zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIX. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

18. apríl 2018  (streda) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z XXVII. zasadnutia MR
  5. Informácia o príprave XXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  6. Rôzne
  7. Záver

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                 Marián Gaj, v.r.  

                                      starosta