Poslanci schválili 3. zmenu rozpočtu, o svojich odmenách chcú rokovať až v októbri

Na v poradí XXVIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok  19. septembra 2013 v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, sa zúčastnilo 16 poslancov z 23.  Z navrhovaného programu poslanci vypustili len bod č. 12 Návrh na ukončenie správy objektu Detských jaslí na Gerlachovskej č. 10.

Asi najdôležitejším bodom zasadnutia bolo prerokovanie protestu prokurátora ohľadom Zásad odmeňovania poslancov. Na jeho základe MÚ vypracoval nové. Dôvodom na ich zmenu je najmä fakt, že výdavky na odmeny poslancov chcel miestny úrad zmeniť v zmysle zásad efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti použitia verejných prostriedkov. Vyplácanie odmien poslancom len na základe pravidelnosti, je nehospodárne. Financie z rozpočtu na základe nového návrhu odmeňovania poslancov budú použité účelne podľa aktivity konkrétneho poslanca. Na základe návrhu nového odmeňovacieho poriadku by mestská časť už v tomto roku mohla ušetriť viac ako 36.000 eur. Poslanci na základe procedurálneho návrhu poslanca Filipka presunuli tento bod na samostatné MiZ, ktoré sa uskutoční 9. 10. 2013 o 15.00 hodine.

Jedným z bodov rokovania bola 3. zmena rozpočtu, ktorú poslanci schválili bez väčších výhrad. Išlo v nej najmä o zosúladenie príjmov a výdajov v niektorých položkách rozpočtu a zapracovanie dotácie z rozpočtu mesta /30.000 €/ na investičné aktivity mestskej časti.

Poslanci schválili aj VZN o symboloch MČ, kde presne určili podmienky ich používania. Podporili aj zámer zriadenia trhoviska na sídlisku Podhradová, ktorý však chcú mať podporený záujmom občanov. Úrad ho má zistiť na základe prieskumu medzi obyvateľmi.

Miestne zastupiteľstvo neprerokovalo všetky body schváleného programu, nakoľko okolo 17.00 hodine už nebolo uznášaniaschopné. Poslanci totiž z rokovania postupne odchádzali. Pokračovať budú v stredu 25. 9. 2013 o 15.00 hodine.