XXVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva - pokračovanie

Košice, 20. septembra 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

pokračovanie  XXVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

25. septembra 2013  (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

v zmysle čl. V. bod 6. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever na prerokovanie nasledujúcich zostávajúcich bodov schváleného programu:

13.   Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice

 a)   Detské ihrisko Hroncova – park,

 b)   Parkovisko na ul. Obrancov mieru č. 5 – 11 a 23 – 29,

 c)   Nové herné prvky z detského ihriska na Krupinskej ul. č. 12 - 14

14.   Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých

         dní do poslaneckej knihy

15.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

16.   Interpelácie a dopyty poslancov

17.   Rôzne

18.   Záver

 

Marián Gaj

starosta

Materiály k jednotlivým bodom si môžete stiahnuť TU.