XXVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 16. septembra 2013

Doplnený návrh bodu 6.1. - Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov (materiály v samostatnej prílohe).

Košice, 12. septembra 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2013  (štvrtok)  o 15.00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

3.1. Informácia veliteľa Mestskej polície Stanica – Sever o začatí činnosti

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 6.6.2013 do 12.9.2013

7.     Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever k 30.6.2013

8.     Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013

9.     Východiská Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever o symboloch MČ Košice – Sever

11.  Informácia o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku Podhradová v Košiciach; príprava s tým súvisiaceho návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever

12.  Návrh na ukončenie správy objektu Detských jaslí na Gerlachovskej č. 10

13.  Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice

a)   Detské ihrisko Hroncova – park,

b)   Parkovisko na ul. Obrancov mieru č. 5 – 11 a 23 – 29,

c)   Nové herné prvky z detského ihriska na Krupinskej ul. č. 12 - 14

14.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

15.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

16.  Interpelácie a dopyty poslancov

17.  Rôzne

18.  Záver

 

Marián Gaj

starosta