Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2023/10278-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zák.č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po doplnení dokladov a preskúmaní predloženého návrhu, v súlade s ust. § 36 ods.1 a ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania pre stavbu s názvom „Chatová lokalita Suchodolinská - nabíjačka elektromobilov-1ks, časť NN“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1518/1, 1074/1, 1069/1, 1069/3, 1069/4, 966/1, 1516/2, 1516/3 v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 22.06.2023

Zvesené: 07.07.2023