Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „Preložka optických trás OSK – 2.etapa, Stará Spišská cesta, Košice." na pozemkoch KN-C parcelné čísla 8020/1, 1175/40, 8064/6, 8064/2 (pozemok KN-E parcelné číslo 2416/9), 8064/7, 8065/1, 1422/2, 1422/101, 1422/1, 1231/1, 1231/2 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 6.12.2023

Zvesené: 21.12.2023