Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa  oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „Preložka optických trás OSK – 1.etapa, Watsonova, Košice" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1422/91, 8332, 8330/1, 8331, 2596/1, 1422/89, 1422/1, 1422/2, 1231/1, 1231/2, 2621/20, 2621/1 (pozemky KN-E parcelné čísla 2506, 2508, 2509, 2507/501, 2516/503, 2522/1) v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 06.12.2023

Zvesené: 21.12.2023