Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - MK/A/2023/14783-07/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „Osadenie manzardových okien na dome č. 11, s.č.147.“ ulica Tomášikova 11, Košice na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2894, 2895 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené:25.8.2023

Zvesené: 11.9.2023