Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou MK/A/2023/12341-04/I/SAL

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. , oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou stavby a názvom „Stavebné úpravy v byte č. 42, 11. poschodie, Boženy Němcovej 16, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2713, 2714 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 14.03.2023

Zvesené: 29.03.2023