Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb verejnou vyhláškou