Oznámenie o začatí prác

Spoločnosti Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 01 Bratislava,  IČO: 35697270 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., IČO: 51422786, so sídlom Pri Salaši 2, 040 01 Košice, týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou líniovej optickej stavby:„F2BTS – Čermeľ - 1084KO“_v k.ú. Severné Mesto, Čermeľ, líniová stavba, rozšírenie telekomunikačnej optickej siete. Stavba bola povolená územným rozhodnutím  č. MK/A/2022/10424-13/I/FOD,  dňa 14.10.2022, právoplatné dňa 28.11.2022,  vydaným stavebným úradom Mesto Košice. Účelom a cieľom stavby je pripojenie existujúcej základňovej telekomunikačnej stanice BTS 1084KO, na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej iba „VEKS“), ktorá bude slúžiť na skvalitnenie poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby v oblasti.

Stavba bude začatá : od 12. júna 2023  a bude realizovaná na nehnuteľnostiach v katastrálnom  území Čermeľ.  Za účelom realizácie stavby vstúpime na tieto nehnuteľnosti v nevyhnutnom čase a v nutnom rozsahu pre jej vybudovanie. Po ukončení stavebných prác budú nehnuteľnosti uvedené do predošlého stavu.  

Vyvesené: 09.06.2023

Zvesené: 08.07.2023