Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu Tomášikova č. 2, Košice".

Vyvesené: 24.08.2023

Zvesené: 08.09.2023